บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (กระทิงแดง)

  • งานปรับปรุงระบบห้องสุขาภายในโรงงาน

  • งานติดตั้งผนังห้องครอบพื้นที่ Line ผลิต

  • งานติดตั้ง Platform รับเครื่องจักร Airow

  • งานโครงสร้างประตู Fastrack

  • งานเทพื้นรับถังสารเคมี และชุด CIP

  • งานหลังคาคลุมทางเดิน Walk Way

  • งานปรับปรุงพนัง ISO WALL ห้องบรรจุ

1/11